၅.၁၀.၂၀၁၇ ေန႔မွစ၍ အာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ေကာ္မတီက မင္းျပား၊ ေျမာက္ဦး၊ ေက်ာက္ေတာ္ႏွင့္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား လူမ်ိဳးအမည္ “မြတ္စလင္” ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားထုတ္ေပးလ်က္ အာနန္အစီရင္ခံစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီဟု သိရသည္။

အာနန္ေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွသည္ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာထြက္လာသည္အထိ မည္သည့္ ရိုဟင္ဂ်ာကမွ် အဆုိပါေကာ္မရွင္ႏွင့္ ထိုေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာကို ျပစ္တင္ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္ဟူ၍မရွိ။ ရိုဟင္ဂ်ာ အားလံုးနီးပါးက အက်ဥ္းစခန္းမွ လြတ္ေျမာက္ေရးကိုသာ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေစလိုသျဖင့္ အာနန္ေကာ္မရွင္တြင္ ရိုဟင္ဂ်ာကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ပုဂၢိဳလ္မပါသည့္တုိင္ ၎၏အစီရင္ခံစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေစလိုၾကသည္။

ရိုဟင္ဂ်ာတို႔သည္ ၁၉၉၀မွစ၍ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးစသည္တို႔ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ခံရၿပီး အက်ဥ္းစခန္းပမာ ပိတ္ေလွာင္ထားခံေနရသည္။ ကုလသမဂၢအပါအဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာလည္း အာနန္ေကာ္မရွင္၏အစီရင္ခံစာအတုိင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက အာနန္ေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳ ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေကာ္မတီအမည္ျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ေရးေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အာနန္ေကာ္မရွင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ အစီရင္ခံစာထြက္လာသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္သည့္အုပ္စုမ်ား ရွိၾကသည္။ ၎တို႔မွာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား၊ ေအးေမာင္ဦးေဆာင္သည့္ အစြန္းေရာက္အဝကြ်န္းသားရခိုင္မ်ား၊ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ ႀကံ႕ဖြတ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ အစိုးရပိုင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအားလံုး၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ မင္းေအာင္လႈိင္က အာနန္ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို ခါးခါးသီးသီး ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းမွ လြတ္ေျမာက္ရန္ အာနန္အစီရင္ခံစာက ေနာက္ဆံုးထြက္ေပါက္ျဖစ္သည့္အတြက္ အာနန္အစီရင္ခံစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း စစ္အာဏာရွင္မ်ားႏွင့္ အစြန္းေရာက္ရခိုင္မ်ား နားလည္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အာနန္ေကာ္မရွင္ပါ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား သူတို႔၏မူလအခြင့္အေရးႏွင့္ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေပးရမည္ကို အေကာင္အထည္မေဖာ္လိုၾကေပ။ သို႔ျဖစ္၍ အစီရင္ခံစာမထြက္လာမီ မဘသအၾကမ္းဖက္ေခါင္းေဆာင္ ဝီရသူကို ေမာင္ေတာေဒသသို႔ လႊတ္၍လည္းေကာင္း၊ မင္းေအာင္လႈိင္ကိုယ္တုိင္ ရခိုင္အစြန္းေရာက္ အဝကြ်န္းသားေခါင္းေဆာင္ ေအးေမာင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံု၍လည္းေကာင္း ARSA အဖြဲ႕ကိုငွားရမ္းရန္ အစီရင္ခံခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ အစီရင္ခံစာထြက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္အၾကမ္းဖက္မႈကို စတင္ခဲ့ သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာတို႔အား လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ေရး အစီအစဥ္ကို ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ စတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တိုင္ ရိုဟင္ဂ်ာတခ်ဳိ႕၏လက္ဝယ္၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား က်န္ေနဆဲျဖစ္ သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ အၾကမ္းဖက္မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၇ ဩဂုတ္လ အၾကမ္းဖက္မႈကို လည္းေကာင္း၊ စစ္တပ္ႏွင့္ ရခိုင္အစြန္းေရာက္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုရွိသည့္ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္တိုိ႔တြင္ ရုိဟင္ဂ်ာတို႔လက္ဝယ္ရွိ အေထာက္အထားမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္၍ ရိုဟင္ဂ်ာ အိမ္ေျခ ၉၀% ကို မီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစု ထြက္ေျပးေအာင္ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္ျခင္း၊ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ပစ္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ အသက္လုထြက္ေျပးခဲ့သူတို႔ကို “အေထာက္အထားျပႏိုင္လွ်င္ ျပန္ေခၚမည္”ဟု ေျပာသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔အား “ခိုးဝင္ဘဂၤလီ” ေခၚၿပီး မ်ဳိးတံုးသုတ္သင္သည့္စနစ္ မေအာင္ျမင္ေသာအခါ ဦးရဲထြဋ္ကိုယ္တုိင္ “ရိုဟင္ဂ်ာ” ျမန္မာႏုိင္ငံမွာမရွိဟု ျငင္းပယ္လာခဲ့ရာမွ “လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအျဖစ္ လက္မခံႏုိင္ေပမဲ့ တုိင္းရင္းသား မေပးႏုိင္ဘူး” လို႔ ေျပာလာခဲ့သည္။

ယခုအခါ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုကို ေမာင္းထုတ္ႏုိင္ၿပီျဖစ္၍ “ရိုဟင္ဂ်ာ”ကို “မြတ္စလင္” အမည္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ား စတင္ထုတ္ေပးေနၿပီ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာကို “မြတ္စလင္”အမည္ျဖင့္ မ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ေရး စတင္ၿပီ။ တည္ဆဲဥပေဒအရ “မြတ္စလင္”သည္ လူမ်ဳိးအမည္မဟုတ္။ သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္းက မြတ္စလင္ဟု ထုတ္ေပးေသာ္လည္း မၾကာခင္ တျခားအဖြဲ႕အစည္းက ဥပေဒႏွင့္မကိုက္ညီဟုဆိုကာ အခ်ိန္မေရြး ႏုိင္ငံမဲ့စာရင္း ျပန္ထည့္ႏိုင္သည္။

မသိနားမလည္ေသာ ရိုဟင္ဂ်ာအမ်ားစုက ၁၉၉၀တြင္ အမ်ဳိးသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္သိမ္းၿပီး ဝိႈက္ကဒ္ထုတ္ ေပးခဲ့သည္ကို ေခါင္းငံု႔လက္ခံရယူသကဲ့သို႔ ယခုလည္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက “မြတ္စလင္” အမည္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းေပးသည္ကို မ်က္စိမွိတ္လက္ခံရံုမွလြဲ၍ တျခားမရွိေပ။ လူမ်ဳိးအမည္တြင္ “မြတ္စလင္” ဟု ေရးျခင္းသည္ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနေသာ္လည္း “ခိုးဝင္ဘဂၤလီ” ဟု ႏွစ္(၅၀) ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္မီဒီယာမ်ား မွဝါဒျဖန္႔ခဲ့သည္ကို အႏိုင္ရသကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္ဟုလည္း တခ်ဳိ႕က မွတ္ယူၾကသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္သူ အာဏာပိုင္မ်ားမွာ စိတ္မႏွံ႔သူမဟုတ္လွ်င္ “ရိုဟင္ဂ်ာ”အမည္ျဖင့္ ၁၉၆၀ မွသည္ ၁၉၉၀အထိ ထုတ္ေပးခဲ့ေသာ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္ပိုင္ လဝက ရံုးခ်ဳပ္၌ ရွိေနေၾကာင္းကို သိၾကရမည္။ ရိုဟင္ဂ်ာတို႔ကို ဘဂၤလီအျဖစ္ စနစ္တက် စီမံကိန္းခ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း သိၾကလိမ့္မည္။

လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒ ကိန္းေအာင္းေနသူမ်ား၊ ဖက္ဆစ္ဝါဒ ကိန္းေအာင္းေနသူမ်ားမွာမူ မည္သည့္အခါမွ် အဆိုပါအမွန္တရားကို ဝန္ခံ ေဖာ္ထုတ္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ မဟာဗမာလူမ်ဳိးႀကီးဝါဒေပၚ အေျခခံထားသည့္ ” ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္ ” ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားစြာလည္း ဗမာျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ယေန႔တုိင္ မည္သူမွ် ႏုိင္ငံသား မျဖစ္ႏုိင္ေသး၊ စီစစ္ခံေနရဆဲျဖစ္၏။ လူမ်ဳိးႀကီးဝါဒလက္ကိုင္ထားသူတို႔က “ ဥပေဒႏွင့္အညီ ” လုပ္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ၿပီး ၁၉၈၂ ဥပေဒမွာ မပါသည့္ “NVC” ေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည့္ လူမ်ဳိးအမည္ကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံအတြင္း မေနႏိုင္ေအာင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း လူမ်ဳိးတံုးသုတ္သင္ေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

 

Facebook Comments
Comments are closed.

Check Also

Jews under Nazis’ Democracy and Rohingya under Burmese Democracy transition

Once in power, Hitler moved quickly to end German democracy. Jews, who numbered about 525,…