ေနရပ္စြန္႔ခြာ မိသားစုဝင္ငါးဦး ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ျပီဟု ဝါဒျဖန္႔၍ ဒုကၡသည္ ျပသနာ မေျဖရွင္းႏိုင္

by အောင်အောင်
302 views