ရဲအုပ္ ဦးတင္ေရႊအား ဂုတ္ေသြးစုပ္ရန္ လႊတ္ထားျခင္းလား မ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္ေရး စီမံကိန္းလား

430 views