တိုင္းရင္းသားအားလုံး တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ေအာ္ AA က “အဖႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ေဆာ္”

by အောင်အောင်
198 views